درب pvc سرویس بهداشتی

درب pvc سرویس بهداشتی

Capture77

1. قفـل و يـراق آلات مـورد استفـاده درسيستـم مـــارال درب بـه صورت اهـرمي ، انگشتي و سوئيـچي تـوليد كشورهاي ايتالـيا ، يونان و تركيه مي باشد.

2. در خـصوص قـيمت مـحصولات بـاستحضار ميرساند كـه در ايـن سيستم قيمتها با مكانيزم حسابداري صنعتي قيمـت تمـام شده مـحاسبه مي گـردد ، از اينرو بهاي يراق آلات مصرفي و هزينه هاي توليد در مورد درب يا پنجره هاي هم تيـپ بر روي مساحت هر درب يا پنجره سرشكن مي شود كه در اين صورت هر چه ابعاد درب يا پنجره بزرگتر باشد قـيمت بـر روي سطـح بيشتري تقسيم كـه سبب كـاهش در قيمت هر مترمربع درب يا پنجره مي گردد، بالعكس بر روي ابعاد كوچك كه مساحت كمتري دارند چون هزينه هـاي ثـابت( بهـاي يراق آلات وهزينه هاي توليد) بر روي سطح كمتري سرشكن مي شود قيمت هر مترمربع افزايش مي يابد.

3. تنوع رنگ در سيستم مارال درب بر اساس كاتالوگ رنگ RAL آلمان با مشخص نمودن كدرنگ مورد نظر با سيستم پادركوتينگ (الكترواستاتيك) يـا رنگهاي آنادايز قابل اجـرا مي باشد. ضمنـاًرنگ هاي الـوان در مقايسه با رنگ سفيد و آنودايز 10% افـزايش قيمـت دارند.

4. مدت گـارانـتي مـحصولات ايـن شركت 2 سال بوده و گارانتي شيشه دوجداره 15 سال ميباشد. ( مـگر در موارد شكستن شيشه).

5. فن آوري تـوليد درب و پنجره هـاي ايـن شركت بـه روز و همـاهنگ بـا تكنولوژي توليد روزALUMIL ايتاليا كه از شركت هاي صاحب نام و برتر دنيا در توليد درب و پنجره ميباشد است.

6. استفاده از انـواع واشرهاي آببندي و درزبندي از نوع EPDM وPVC و گردگيرهاي مويي و ضربه گيرهاي لاستيكـي در مـحصـولات بـاعـث شده كـه تـوليـدات ايـن شـركـت از لـحــاظ نـفـوذ آب ، تبـادل حرارتي ، كـاهش آلـودگي صـوتي ، جـلوگيري از ورود گـرد و غبـار و لـرزش در حـد بـالايــي از استانـداردهاي فني قرارگـرفته و مـورد قـبول وتـائيد متخصصين فـني قـرارگـيرد.

7. نـكـتــه قـابـل تـوجـه و تـامـل در تـولـيد ايـن نوع درب وپنجره اينكه در ديزاين پروفيل و يراق آلات بخش عـمده اي از فكر طراح در اين سيستم معطوف اين بوده كـه هيچ يـك از يـراق‌ آلاتي كه بنوعي وزن و فشاري را تحمل مينمايد مستقيماً بـر روي پـروفيـل پيچ نـگـردد بنـابراين در سـاخت درب و پنجره هـا در ايـن سيستم لولاها ، قـرقره هـا ، دستـگيره هـا و گـونياهاي فلزي بوسيـله لقمه هايي در كانال مخصوص قـرارگـرفتـه و بـه صـورت غيـرمستقيـم بـه پـروفيـل پيـچ گـرديده انـد كـه هـميـن امـر سـبــب جـلوگيـري از بـازشدن و هرز شدن پيچها و خـارج شدن لنگـه هـاي داخـلي از كـادر و رگـلاژ كـه حـركت درب وپنجره هـا را با مشكل مواجه مي سازد گردد و كارآيي وكيفيت درب و پنجره ها را در درازمدت در حد بالايي افزايش دهد.

8. در خـصوص پـروژه هـاي بـزرگ ايـن شركـت آمـادگي دارد تا با نظر وصلاحـديـد مالـك،مشاور و مديريت محترم پروژه نسبت به ساخت ونصب نمونه درب وپنجره بـه انتخـاب مـديـران و صـاحبان پروژه در مـحل پـروژه اقـدام تـا مـحصولات اين شركت از هر حيث مورد تستهاي فني قرارگيرد كه اين امر نشان از اطمينان اين شركت به بالا بودن كيفيت و كارآيي محصولات دارد .

9. اين شركـت اخـيـراً اقـدام بـه طـراحـي پنجره هاي كشويي با سيستـم جـديدي بنام MPK100 نموده كه بدليل مـوادبـري كـمتر و قيمت تمـام شـده پـائين تـر بـا حفظ كيفيت قــابل مقايسه با ساير توليدات خود مورد تـوجه انبـوه سازان محـترم درصنعت ساختمان قرارگرفته است .

10. ايـن شـركـت عـلاوه بـر تـوليـد انواع درب و پنجره لولايي و كشويي ، پنجره لولايي دو جهت بازشو،نمـاي شيشـه اي در انـواع تـك جداره و دو جداره و توري اختصاصي جمع شونده فنري ، توانايي تامين سقف كاذب ، پارتيشن تـك و دو جداره و دربهـاي اتـوماتيك در طـرحهـا و رنگهـاي مـختلف ، درب و پنجره هاي كشويي و لولايي ترمال بريك با تكنولوژي 2001 ALUMIL ايتاليا و نيز ورقهـاي پوشش نما را نيـز دارا مي باشد.

Tags

You may also like...

0 thoughts on “درب pvc سرویس بهداشتی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تبلیغات

adsads

تبلیغات

adsads

تبلیغات

adsads